Användarvillkor

1. Inledning

Läs följande villkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att komma åt/besöka/utforska/använda vår webbplats som en marknadsplats som tillåter användare att köpa och sälja data och affärsinformation, samtycker du till att vara bunden av följande villkor, inklusive eventuella policys. Dessa villkor gäller för alla användare av webbplatsen utan begränsning, inklusive användare som är webbläsare, köpare, leverantörer och säljare.

Denna webbplats drivs av och tillhör Zwop Technology AB. All reproduktion, ändring, duplicering, olänkad eller otillåten distribution och all annan olämplig användning av innehållet på denna webbplats är strängt förbjuden.

De tjänster som är tillgängliga på denna webbplats för dig, användaren, är strikt villkorade av att du accepterar alla villkor som beskrivs här. Eventuella efterföljande modifieringar, ändringar eller revisioner gjorda av Zwop Technology AB på denna webbplats kommer också att omfattas av villkoren. Zwop Technology AB förbehåller sig även rätten att revidera, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Villkor. Du kan granska och granska den mest uppdaterade versionen av villkoren när som helst på denna sida. Det är ditt ansvar att övervaka denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

1.1 Allmänt

1.2 Följande villkor (”Användarvillkor”) gäller för användarens användning av vår webbplats som erbjuds av Zwop Technology AB organisationsnummer 559334-0051 ("Zwop Technology AB") och de utgör ett juridiskt bindande avtal mellan Zwop och Användaren. Genom att använda Zwops webbplats ("Tjänster") bekräftar du att du har läst och förstått dessa Användarvillkor och du samtycker till att vara bunden av villkoren som anges häri.

1.3 Du får endast acceptera användarvillkoren om du har laglig behörighet att göra det. Om du är en privatperson måste du vara arton (18) år eller äldre för att registrera dig för tjänsterna och acceptera användarvillkoren. Om du ingår dessa användarvillkor för en juridisk persons räkning måste du ha behörighet att ingå bindande avtal på den berörda juridiska personens vägnar enligt tillämplig lag.

1.4 Din användning av tjänsterna regleras av dessa användarvillkor och du förstår och samtycker till att efterlevnad av dem är en förutsättning för din rätt att använda tjänsterna.

1.5 Zwop förbehåller sig rätten att uppdatera, ändra eller på annat sätt modifiera dessa användarvillkor efter eget gottfinnande. Du kommer att meddelas om uppdateringar, ändringar och ändringar i god tid innan de träder i kraft och de träder i kraft det datum som anges i meddelandet till dig. Din användning av tjänsterna utgör ett godkännande av användarvillkoren, därför kommer din fortsatta användning av tjänsterna att regleras av eventuella uppdaterade användarvillkor från och med datumet för deras ikraftträdande.

1.6 Användaren kan bland annat registrera sig för att kunna använda våra tjänster genom att ansöka om ett användarkonto på Zwop via några av våra registreringsalternativ som Zwop erbjuder.

Individer med svenska personnummer samt e-legitimation (Bank-ID) vilket Zwop har stöd för, kan således ansöka om registrering av ett användarkonto hos Zwop. Även här gäller våra övriga krav för att en registrering ska kunna ske (att man måste ha fyllt 18 år och så vidare). Vi erbjuder även andra sätt att registrera sig på. Vänligen se vår Personuppgiftspolicy gällande hur vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med våra syften.

1.7 Gällande Bank-ID och vad det är för något framgår enligt följande att: det enbart är banker som har rätten att utfärda Bank-ID e-legitimation till privatpersoner. Vänligen kontakta din bank för hjälp. Bank-ID innebär en e-legitimation som styrker användarens identitet. Individer som har svenska personnummer kan få Bank-ID genom sin bank. Det är en personlig e-legitimation jämförbar med exempelvis ett pass eller ett körkort. Vi använder främst Mobilt Bank-ID på Zwop men även Bank-ID på fil. Mobilt Bank-ID innebär att användaren har dess Bank-ID e-legitimation i sin mobiltelefon eller surfplatta. För att kunna använda den måste man beställa det från sin bank och installera applikationen Bank-ID. För Bank-ID på fil krävs att man beställt det från sin bank och installerat det Bank-ID programmet på sin dator.

2. Övervakning och sekretess

2.1 När du säljer din information på ansluten marknadsplats, registreras och lagras dina data, inklusive dina personuppgifter. Du förblir ansvarig för att säkerställa integriteten och säkerheten för det du säljer och köper. Du är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du hanterar och du förblir ansvarig för att säkerställa efterlevnad av alla tillämpliga dataskyddslagar när du samlar in dina parters personuppgifter och delar sådan data med Zwop och tredje part, inklusive när personuppgifter görs tillgängliga för tredje part. Som personuppgiftsansvarig är du vidare ansvarig för att säkerställa att du har rätt att behandla personuppgifterna enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Det är vidare ditt ansvar att informera dina kunder om dina behandlingsaktiviteter angående deras personuppgifter. Information som du lämnar till dina kunder ska innefatta information om behandlingen av personuppgifter som Zwop utför för din räkning. Zwop ska inte under några omständigheter ansvara för olaglig behandling av personuppgifter till följd av din användning av hemsidan, tjänsterna och verktygen. Zwops behandling av dina parters personuppgifter och dina personuppgifter regleras emellertid av Zwops personuppgiftspolicy.

2.2 Zwop övervakar inte allt innehåll som genereras av användaren och har ingen skyldighet att göra det. Zwop förbehåller sig dock rätten att övervaka allt innehåll som genereras av dig när du använder webbplatsen, tjänsterna och verktygen, inklusive dina parters personuppgifter, och att redigera, ta bort eller ta bort allt innehåll som Zwop finner olämpligt. Sådan radering eller borttagning kan utföras utan föregående meddelande. Zwop ansvarar inte för några direkta eller indirekta förluster eller följdförluster för förlust av data.

2.3 Zwop tar inget ansvar för eventuella åsikter som uttrycks i kommentarsfälten på dess webbplatser. Sådana åsikter återspeglar endast åsikten hos personen som postar kommentaren och ska inte tolkas som att de återspeglar Zwops eller Zwops associerade partners åsikter. Om du skulle upptäcka att något innehåll på webbplatserna bryter mot gällande lagar eller dessa Användarvillkor eller på annat sätt är olämpligt, vänligen rapportera det till hello@zwop.io.

2.4 Zwop kan komma att behandla dina personuppgifter för direktreklamändamål, inklusive men inte begränsat till att erbjuda dig kampanjer och nyheter om våra tjänster. Detta regleras ytterligare av Zwops övriga policys.

3. Zwops garantier

3.1 Zwops webbplats, tjänster och verktyg tillhandahålls i befintligt skick och Zwop tillhandahåller inga uttryckliga garantier, detta gäller även Zwops standard och säkerhet för webbplatsen, tjänsterna och verktygen. Zwop garanterar inte att webbplatsen, tjänsterna och verktygen kommer att tillhandahållas utan avbrott eller att webbplatsen, tjänsterna och verktygen är fria från defekter och andra fel. Zwop ska vidta rimliga åtgärder för att säkerställa webbplatsens, tjänsternas och verktygens tillgänglighet. Zwop garanterar dock inte någon procentuell tillgänglighet för en specifik funktion, webbplats eller applikation som ingår i webbplatsen, tjänsterna och verktygen.

3.2 Zwop kan avbryta tillhandahållandet av webbplatsen, tjänsterna och verktygen, till exempel vid planerat underhåll eller i händelse av virus, mask, trojan eller andra attacker på Zwops IT-miljö.

3.3 Zwop förbehåller sig rätten att modifiera, stänga av, ta bort och ändra webbplatsen, tjänsterna och verktygen, inklusive innehållet i webbplatsen, tjänsterna och verktygen, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Ändringar som väsentligt förändrar Användarens användning av webbplatsen, tjänsterna och verktygen kommer dock att tillkännages i god tid innan de träder i kraft.

3.4 Zwop ansvarar inte för tjänster eller andra aktiviteter som tillhandahålls av associerade partners. Zwop ska inte hållas ansvarigt för några åtgärder som vidtas av dess associerade partners, inklusive men inte begränsat till förändringar i ägande, insolvens och/eller rättstvister.

4. Användarens garantier

4.1 Användaren intygar och garanterar att:

  • Användaren är en auktoriserad representant med laglig behörighet att ingå dessa Användarvillkor.
  • Användaren har fullständiga lagliga rättigheter och är auktoriserad att använda och tillåta parternas användning av dessa Användarvillkor och tredje parter, av allt innehåll som Användaren har infogat och bearbetar i webbplatsen, tjänsterna och verktygen.
  • Innehållet som det har infogat och bearbetar i webbplatsen, och med hjälp av tjänsterna och verktygen, inklusive alla produkter, och/eller andra funktioner som kan länkas från innehållet är lagligt och kan inte betraktas som olagligt med hänsyn till dessa Användarvillkor. I händelse av att innehållet och/eller produkterna påstås vara olagliga i Sverige, accepterar Användaren fullt ansvar och ska ersätta alla kostnader som Zwop kan ådra sig i samband med ett sådant anspråk. Detta inkluderar virus eller andra distraherande program eller enheter som kan skada något datorsystem.
  • Användaren äger de immateriella rättigheterna till innehållet som den har infogat och bearbetar i tjänsterna. Användaren garanterar således att innehållet och/eller produkterna inte kan anses vara ärekränkande, stötande eller på annat sätt leda till ett krav som kan leda till extra kostnader för Zwop.
  • All information som tillhandahålls av användaren är korrekt och laglig.
  • Användaren får inte skada, störa eller förhindra åtkomst till webbplatsen, tjänsterna och verktygen, eller på annat sätt skada webbplatsen, tjänsterna och verktygen,. Användaren ska endast använda webbplatsen, tjänsterna och verktygen, i en omfattning som kan anses vara standard. Om Användaren använder mer serverkraft och data än standard och detta påverkar andra användare negativt, kommer användaren att varnas. Om användaren fortsätter att använda webbplatsen, tjänsterna och verktygen, med omfattande resurser, trots Zwops varning, kommer användaren att blockeras från vidare användning av webbplatsen, tjänsterna och verktygen, utan någon återbetalning av betalningar som redan gjorts till Zwop.

4.2 Användaren accepterar att varken användaren eller Zwop ska ha rätt att basera ett krav på några skriftliga eller muntliga garantier och utfästelser som inte anges i dessa Användarvillkor. Oavsett vad som sägs i dessa användarvillkor hittills, utesluts ingen av parterna ansvar för grov vårdslöshet, bedräglig felaktig framställning eller personskada.

4.3 Användaren ska stå för alla kostnader relaterade till användningen av tjänsterna, inklusive men inte begränsat till bidrag till Internetleverantören ("ISP").

5. Användarens brott mot Zwops användarvillkor

5.1 Om användaren bryter mot en bestämmelse i dessa användarvillkor ska Zwop, även utan bevis på uppsåt eller vårdslöshet, ha rätt till skadestånd för all förlust som orsakats Zwop på grund av brott mot villkoren. I händelse av användarens väsentliga avtalsbrott har Zwop även rätt att säga upp avtalet med användaren med omedelbar verkan och stänga av användaren från vidare användning av webbplatsen, tjänsterna och verktygen. Användaren har inte rätt till någon återbetalning av tidigare gjorda betalningar till Zwop.

Ersättning

6.1 Användaren samtycker till att hålla Zwop och dess anställda skadeslösa mot allt ansvar, skadeståndsanspråk, krav, rimliga juridiska kostnader och utgifter av vilken karaktär som helst som uppstår ur eller i samband med eller som en konsekvens av något brott enligt dessa användarvillkor och i synnerhet brott mot eventuella garantier och utfästelser.

7. Ansvarsbegränsning

7.1 Zwop ska inte hållas ansvarigt för eventuella förseningar och/eller utebliven leverans av webbplatsen, tjänsterna och verktygen enligt dessa användarvillkor. Zwop ansvarar inte för någon indirekt eller följdförlust. Såsom, inklusive men inte begränsat till, förlust av vinst, förlust av intäkter, förlust av innehåll eller annan data.

7.2 Alla krav på ersättning från användaren måste göras minst två (2) månader efter det datum då användaren först fick kännedom om överträdelsen.

8. Betalning

Definitioner:

8.1 Användarnas köp på hemsidan hanteras och ska betalas enligt nedan.

  • Direktbetalning med bankkonto ()
  • Swish ()
  • Bankkort eller kreditkort (Stripe)
  • Faktura (Stripe, Klarna)

Premiumabonnemang debiteras månadsvis, halvårsvis eller årsvis. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser på våra abonnemang samt transaktionsavgifter. Eventuella kampanjpriser övergår per automatik i ordinarie pris när kampanjen är avslutad.

Transaktionsavgift betalas av säljare och köpare när transaktion av leadkort sker.

8.2 Säljarens villkor

Rätt att ta emot betalning

Säljaren och Zwop är överens om att Zwop har rätt att ta emot Köparens betalningar för er räkning samt att Köparens betalning till Zwop görs med befriande verkan i förhållande till Köparen. Denna överenskommelse avspeglas även i Zwops allmänna villkor gentemot Köparen är bindande för Köparen. 

 

8.3 Köparens villkor

Betalningsflöde och rättsliga effekter 

När du betalar via hemsidan kommer din betalning att gå till Zwop via en extern betaltjänstleverantör varefter beloppet vidarebefordras till Säljaren. Din betalning till Zwop sker med befriande verkan i förhållande till Säljaren enligt avtal mellan oss och Säljaren. Det innebär att du har fullgjort din betalningsförpliktelse mot Säljaren när du har betalat köpeskillingen till Zwop.

9. Konkurrens

9.1 Zwop ska ha rätt att samarbeta och/eller ingå avtal med någon annan tredje part inklusive andra användare och Zwop ska inte ha några konkurrensbegränsningar. Zwop kan vidare självständigt utveckla, sälja och använda produkter och annat material även om det liknar produkter eller annat material som säljs av användaren.

10. Sekretess

10.1 Användaren åtar sig att utan föregående skriftligt medgivande från Zwop, även ingen kommersiell eller teknisk information inklusive utan begränsning prissättning, data, finansiell information, mjukvaruspecifikationer, utveckling och proprietär algoritm, som användare fått kännedom om på ett eller annat sätt genom utförandet av Zwop enligt tjänsterna i dessa användarvillkor, ska lämnas ut helt eller delvis till tredje part, förutom i den utsträckning som är nödvändig för att utöva sina rättigheter som beviljats ​​enligt dessa användarvillkor. Användaren ska använda alla rimliga medel för att bevara sekretessen för sådan konfidentiell information, ett sådant åtagande att fortsätta så långt och så länge som sådan konfidentiell information inte har blivit en del av det offentliga området.

10.2 Zwop åtar sig att hålla användarens innehåll i tjänsterna konfidentiellt i enlighet med Zwops sekretesspolicy.

11. Uppsägning och tid

11.1 Dessa användarvillkor träder i kraft det datum då användaren registrerar sig för webbplatsen, tjänsterna och verktygen och ska, såvida de inte sägs upp enligt bestämmelserna i dessa användarvillkor eller som på annat sätt kan avtalas om, upphöra att gälla.

11.2 Varje part ska ha rätt att få säga upp dessa användarvillkor när de än vill, genom att ge den andra parten skriftligt meddelande om detta. I sammanhanget kan vi hävda att brott utförts mot villkoren innan användaren raderat sitt användarkonto i de fall användaren brutit mot villkoren och sedan valt att radera sitt användarkonto.

11.2.1 Giltighet efter uppsägning

Följande delar ska fortsätta gälla vid uppsägning av detta användaravtal: Avgifter (avgifter du är skyldig Zwop), ansvar användaren har, bestämmelser och regler kring ersättning, tvister och skadeslöshetsförbindelser.

11.3 Utan hinder av bestämmelserna i punkt 10.2 ovan kan dessa användarvillkor sägas upp: av antingen användaren eller Zwop med omedelbar verkan efter skriftligt meddelande om den andra parten skulle bli insolvent eller en konkursansökan skulle göras av eller mot den, eller en mottagare av dess egendom eller en väsentlig del därav bör utses.

11.4 Oavsett vad som sägs i dessa användarvillkor hittills, har Zwop rätt att säga upp dessa användarvillkor för enkelhets skull.

12. Uppdrag

12.1 Varken dessa användarvillkor eller några rättigheter enligt dessa användarvillkor ska tilldelas eller på annat sätt överföras av användaren utan föregående skriftligt medgivande från Zwop. Zwop har rätt att överlåta hela eller delar av dessa användarvillkor utan användarens godkännande.

13. Avtalet

13.1 Dessa användarvillkor utgör grunden för avtalet mellan användaren och Zwop med hänvisning till detta ämne, och ersätter alla tidigare och samtidiga diskussioner, kommunikationer och avtal, skriftliga eller muntliga, med avseende på detta. Användaren och Zwop bekräftar att de inte har föranletts att gå in i dessa användarvillkor som ett resultat av någon representation eller uttalande som inte anges här.

13.2 Dessa användarvillkor får endast ändras genom ett skriftligt dokument undertecknat av auktoriserade representanter för Zwop.

14. Övrigt

14.1 Alla meddelanden som ska ges av någon av parterna i enlighet med dessa användarvillkor måste vara skriftliga och kan skickas via e-post till den mottagande partens e-postadress eller användarkonto.

14.2 Dessa användarvillkor finns endast på svenska, vilket är språket som ska styra i alla avseenden.

14.3 Zwop och användaren förstår och samtycker till att deras förhållande nedan är ett avtal och att de inte är och inte ska tolkas som partners, joint ventures eller agent och uppdragsgivare. Under inga omständigheter ska någon av parterna ha rätt att agera för eller på den andra partens vägnar.

14.4 Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor av en svensk domstol med behörig jurisdiktion anses ogiltig enligt någon tillämplig regel eller lag, är Zwop och användaren överens om att sådan ogiltighet inte ska påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i dessa användarvillkor, och samtycker vidare till att ersätta den ogiltiga bestämmelsen med en giltig bestämmelse som närmast motsvarar avsikten och den ekonomiska effekten av den ogiltiga bestämmelsen. Rubriker som används i dessa användarvillkor tillhandahålls endast för bekvämlighet och ska inte på något sätt påverka innebörden eller tolkningen av dessa.

15. Rätt och jurisdiktion

15.1 Zwop och användaren strävar efter att använda sina rimliga ansträngningar för att förhandla för att lösa eventuella tvister eller anspråk som kan uppstå i samband med dessa användarvillkor.

15.2 I händelse av att någon tvist eller anspråk inte kan lösas mellan Zwop och användaren ska svenska domstolar ha jurisdiktion över dessa användarvillkor och svensk lag ska tillämpas.

15.3 I händelse av tvist mellan Zwop och användaren, kommer Zwop att utföra ett väl detaljerat transaktionsregister tillgängligt för användaren. Den formen av information kommer samtidigt även göras tillgängligt för en legitim tredje part om Zwop finner det nödvändigt eller om svensk lag så kräver det.

Zwoppa säkert med populära och seriösa betalningslösningar

BankID logo
Swish
Klarna logo
Stripe logo
Apple Pay
G Pay
Mastercard
Visa

© Zwop 2022 - zwop.io - hello@zwop.io - Zwop Technology AB